faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredMessage From State Forestry Director

* Note : Available in Malay Version Only

PPN jpnt website

Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Bersyukur kehadrat Illahi kerana JPNT dapat menyalurkan maklumat perhutanan melalui laman web ini. Ianya diharap dapat membantu pengguna mendapatkan maklumat berkaitan sektor perhutanan di negeri ini.


JPNT adalah bertanggungjawab untuk memelihara dan membangunkan khazanah sumber hutan negeri. Justeru itu, adalah menjadi wawasan Jabatan untuk diiktiraf sebagai sebuah agensi terunggul dalam Pengurusan Hutan Tropika Secara Berkekalan (PHSB). Maklumat keluasan Hutan Simpanan Kekal (HSK) Negeri Terengganu sehingga Disember 2018 adalah seluas 542,411.00 hektar bersamaan dengan 42% dari keluasan tanah negeri dan pengkelasan Hutan Simpanan Kekal (HSK) di bawah Hutan Pengeluaran adalah seluas 414,210.43 hektar manakala Hutan Perlindungan seluas 128,200.57 hektar. Oleh yang demikian, adalah penting bagi Jabatan ini untuk berusaha mencapai wawasan tersebut dan memenuhi aspirasi negara di mana sektor perhutanan akan terus menjadi penyumbang utama kepada perindustrian dan pembangunan sosio-ekonomi negara. Ianya dapat dicapai melalui pengekalan keseimbangan ekologi dan memelihara kestabilan alam sekitar.


JPNT juga bertindak bagi menyediakan lesen pengeluaran kayu-kayan balak dan hasil hutan dalam kawasan HSK, tanah kerajaan dan tanah milik serta pelesenan dan pemantauan kilang-kilang Industri Berasaskan Kayu (IBK). Jabatan juga giat menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara 1984 dan Enakmen Industri Berasas Kayu 1986 khususnya dalam pencegahan pembalakan haram dan aktiviti pemprosesan kayu secara haram. Jabatan turut berperanan dalam sektor eko-pelancongan menerusi penubuhan dan penyelenggaraan 12 kawasan hutan lipur di seluruh Negeri Terengganu. JPNT juga komited dalam melaksanakan Pensijilan Pengurusan Hutan MC&I (Hutan Asli) agar semua aktiviti dan proses kerja yang dilaksanakan adalah menepati standard kualiti yang ditetapkan.


Harapan agar apa yang dipaparkan di laman web ini akan memberi gambaran tentang peranan dan tanggungjawab yang dimainkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu.


Sekian, terima kasih. Wabilahi-taufik-walhidayah. Assalamualaikum W.B.T


YBrs. En. Mohd Rahim bin Rani,
Pengarah Perhutanan Negeri,
TERENGGANU.