soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Pengenalan

terengganu komitedBMnew JPNT

BannerPersijilan2019BM

BannerPersijilanBM

terengganu komitedBM

IMG 5032ssscopky

Pemuliharaan kawasan Hutan Pemeliharaan Bernilai Tinggi (High Conservation Value Forest : HCVF) adalah konsep yang diperkenalkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) pada tahun 1999 untuk dimasukkan dalam pematuhan pensijilan pengurusan hutan. Pihak FSC mentakrifkan HCVF sebagai kawasan hutan yang mengandungi nilai- nilai berikut:

  1. HCV1 : Kawasan hutan yang mengandungi tahap nilai biodiversiti yang signifikans pada peringkat global, serantau dan nasional (misalnya endisme, spesies terancam, refugia);
  2. HCV2: Kawasan hutan pada skala landskap yang besar yang terkandung di dalam FMU atau meliputi FMU itu sendiri, di mana populasi yang berdaya maju (viable) dari kebanyakan, jika kesemua spesies yang hidup secara semulajadi di dapati wujud dalam pola taburan dan kehidupan asalnya;
  3. HCV3: Kawasan hutan yang berada di dalam atau mengandungi ekosistem yang nadir, terancam atau berkeadaan bahaya;
  4. HCV4: Kawasan hutan yang menyediakan perkhidmatan asas alam semulajadi dalam situasi kritikal (misalnya: perlindungan tadahan air, kawalan banjir);
  5. HCV5: Kawasan hutan yang penting dalam membekalkan keperluan asasi komuniti tempatan (contohnya sara hidup, kesihatan) ; dan
  6. HCV6: Kawasan hutan yang bersifat kritikal kepada identiti budaya tradisi komuniti tempatan (kawasan yang dikenalpasti dengan kerjasama komuniti berkenaan sebagai mempunyai signifikans budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan kepada mereka). 

Pihak Malaysian Timber Certification Council (MTCC) telah menerima pakai takrifan HCVF di atas dalam proses menggubal standard MC&I (2002) untuk proses pensijilan perhutanan Malaysia. Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu (JPNT) telah mengambil tindakan dan memasukkannya di dalam Rancangan Penguru san Hutan Negeri Terengganu (2006-2015) ini bagi merumuskan pelan tindakan dalam menguruskan sumber-sumber hutan ini terutamanya kawasan-kawasan yang mengandungi tahap endemisma yang tinggi dan ekosistem yang unik.

Pihak JPNT telah mengambil langkah positif dalam merangka pelan tindakan untuk membentuk garis panduan dan pemantauan yang bersesuian dan perlu diambilkira bagi menjadikan HCVF lebih berfungsi di mana kewujudannya akan memberi lebih banyak faedah kepada pembangunan sosio-ekonomi negara.